این عکس ها رو هم به درخواست زیاد دوستان قرار میدم امیدوارم جالب باشن:

شبيه سازي بازاريابي در کلاس کارآفريني

در حال توضيح دادن نحوه نگهداري کاکتوس در نمايشگاه پرديس کشاورزي دانشگاه تهران

توضيح دادن درباره خواص و نحوه استفاده از ورمي کمپوست در پنجمين نمايشگاه بين المللي گل و گياه

 


برچسب‌ها: عکس ها

تاريخ : سه شنبه سوم دی 1392 | 15:16 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

برای آنکه بتوان در مدت کوتاهتری بوته های سالم و قوی برای پایه بدست آوزد یا در نبودن پایه برای پیوند یکی از اقسام گل سرخ را زیاد کرد ، قلمه زدن را انتخاب کرده اند .

قلمه بعضی از نژادها و اقسام گل سرخ با کمال سهولت نتیجه می دهد و در مدت کوتاهی ریشه میدهد و با این وسیله میتوان تعدادی از یک قسم یا جور بدست آورد .

بین جنسها و اقسام مختلف گل سرخ آنها که برای قلمه زدن مناسبند بشرح زیرمی باشند:


۱ – گل سرخ های بنگال ( Rosier du Bengale ).

۲ – گل سرخ های جزیره بوربون(Rosier de lile Boorbon ).

۳ – گل سرخ های منگوله و دو رگه های آن

۴ – گل سرخ های چای( Rosier adeur de the ) و چند جور از دو رگه های آن.

۵–انواع گل سرخهای پولیانتا(RosierPolyantha Moltiflore).

۶ – گل سرخ های پُر گل ویشور(Wichuriana Multiflore ) .
بوته ای که از قلمه گل سرخ حاصل میشود چون همه قسمتهایش از یک قسم یا جور است یک خاصیت دارد و آن اینست که مانند پیوندهای روی نسترن باغبان مجبورنیست دائمآ مواظب گرفتن و حذف پاجوشهائی که از ریشه میروید باشد تا بوته ها راضعیف و خراب نسازد.

ولی از طرفی تعداد بوته ای را که بوسیله قلمه می توان از یک بوته بدست آورد چند برابر کمتر از آنست که بوسیله پیوند ممکن است حاصل نمود . زیرا از هر چشمه ساقه یک پیوند میتوان گرفت ، در صورتیکه ساقه ای را که برای قلمه انتخاب میکنند باید دست کم چند چشمه داشته باشد ، باضافه غالبآ ریشه اقسامی که آنرا بوسیله قلمه زیاد کرده اند دوام زیادی نداشته و بالاخره بیشتر از جورهای گل سرخ را بوسیله قلمه نمی توان زیاد کرد. بهترین زمان برای قلمه زدن گل سرخ اواخرتابستان (شهریورماه) است . در این ماه شاخه هائیرا که مغزش چوبی شده با قیچی باغبانی چیده بقطعات ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتری تقسیم میکنند، بطوریکه ابتداء و انتهای هر شاخه یک چشمه داشته باشد .

بعد برگهای شاخه را بقسمی با قیچی می چینند که یک تا دو سانتیمتر از دم برگها بساقه بماند ، قلمه ها را در گلدان یا تغار و یا جعبه مخصوص قلمه که از چهارپنجم شن نرم شسته و یک پنجم خاک تازه باغچه و خاک برگ پُر شده بفواصل ۲ تا ۳ سانتیمتر پهلوی هم فرو کرده و اگر هوا متغیر و نامساعد باشد روی آنها را حباب شیشه ای می گذارند و یا نایلون می کشند .

مدتهاست که هورمونهائی برای تسریع در ریشه کردن قلمه ها ساخته شده که ممکن است قبل از آنکه قلمه ها را در خاک فرو کنند ، باندازه دو سانتیمتر از ساقه ها را یکی دو روز در محلولی از آن هورمون گذارده بعد در خاک فرو کنند تا زودتر ریشه کرده به نتیجع برسد . زمستان باید قلمه ها را زیر شاسی یا نقاط کم آفتاب گلخانه گذاشت. بهار سال بعد که قلمه ها ریشه کرده و از هرکدام شاخه های تازه بیرون آمد ، آنها را به آهستگی بطوری که نرمه ریشه ها صدمه نبیند از خاک بیرون آورده در محل مخصوص بآن میکارند .

برچسب‌ها: قلمه زدن گل رز

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 23:9 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
رُزها یا گل سُرخ ها یکی از مهمترین دسته گیاهان میباشد که انواع شناخته شده آن به بیش از ۲۰۰۰۰ گونه و واریته مختلف تخمین زده میشود .

رُز، یا گل سُرخ ، جنسی ازخانواده گل سُرخ ها یا(Rosacea) رُزاسِه میباشد که بوته هایش پاکوتاه و پا بلند و رونده با ساقه های چوبی است و در بعضی گونه ها برگهایش غیر دائمی و در برخی دائمی میباشد .

در اقسام اصلی و اولیه بوته ها صورت بدوی خود را داشته ، بصورت کُرپه و پُر تیغ و خار میباشد ، ولی پس از گشنگیری و بدست آوردن اقسام و جورهای تازه که بیشتر بوسیله پیوند روی پایه های اقسام وحشی درست شده ، صورت آن دگرگون شده و تا اندازه ای به میل پرورش دهندگان تغییر صورت داده به اشکال مختلف : کُرپه ، چتری ، مجنون ( آویزان ) و بقول فرانسویان ( گل رُز گریان ) و غیره درآمده است .

اشکالی که بیشتر مورد توجه و در باغات بوته های گل سُرخ را (بسته به وضعیت محل کاشت ) به آن صورت در می آورند ۵ شکل بشرح زیر میباشد :

۱ – گل سُرخ پاکوتاه : بوته هائیست که پیوند آنرا روی ریشه یا ساقه نزدیک بخاک زده و میگذارند از پیوند چند شاخه بیرون آید و در اثر هَرَس همه ساله آنرا کوتاه نگهمیدارند ، بطوری که بسته به جنس آن بلندی بوته ها از ۲۰ سانتیمتر تا یک متر بلند تر نمی شود .

۲ – گل سرخ کُرپه : که پس از پیوند نزدیک خاک در اثر هَرَس نوک شاخه ها می گذارند شاخه های فرعی آن زیاد شود تا بوته بصورت کُرپه درآید .

۳ – گل سرخ با ساقه بلند یا نیمه بلند : عبارت از بوته هائیست که پیوند را روی یک ساقه صاف و لخت تسترن کوهی به بلندی یک متر تا یک متر و نیم می زنند . پس از نمو پیوند ، ساقه نسترن بتدریج قوی شده رنگ قهوه ای بخود گرفته راست می ایستد . باغبان میتواند شاخه هایی که از پیوند میروید را به میل خود بهر شکل بخواهد درآورد .

۴ – گل سرخ رونده پیچنده : این دسته از اقسام مخصوصی هستند که شاخه های آنها بلند شده و بالا میرود که آنها را بوسیله پایه یا داربستهای فلزی مخصوصی نگهداری کرده آرایش میدهند .

۵ – گل سرخ مجنون : که از پیوند اقسام رونده روی پایه بلند نسترن کوهی بدست می آید .

باین طریق که هریک از اقسام نامبرده را اگر روی ساقه ای به بلندی ۱/۵ تا ۲ متر از نسترن کوهی پیوند کنند پس از گرفتن شاخه های آن رو به زمین سرازیر شده و بوته گل مجنون ( گل رز گریان ) بدست میآید برچسب‌ها: گل رز

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 23:5 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــﻲ ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ و ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــﻲﺷـــﻮدﻛﻪ ازﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از ﻛﺮﻣﻬﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.  در ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﺑـــﻴﺶ از 3200 ﮔﻮﻧـــﻪ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻛﺮﻣﻬـــﺎی ﺧـــﺎﻛﻲ زﻧـــﺪﮔﻲ ﻣـــﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ، اﻗﺴـــﺎم اﻳـــﻦ ﻛـــﺮمﻫـــﺎ ازﻧـــﻮع ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻄﺢ زﻣـــﻴﻦ ﺗـــﺎ ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻮراخﻫـــﺎی ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳـــﺖ. ﺑﻴﻮﻟـــﻮژی،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪای و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑـــﺮای ﺗﻬﻴـــﻪ ورﻣـــﻲﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ از ﮔﻮﻧـــﻪای ﺧـــﺎص از ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻗﺮﻣـــﺰ رﻧـــﮓ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﮔـــﺮم و ﻣﺮﻃـــﻮب ﺑﻨـــﺎمEiseniaFoetida ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻛـــﺮم ﺑﺒـــﺮی ﻳـــﺎ ﻛـــﺮم ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺘﺮ ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌـــﺮوف ﻣـــﻲﺑﺎﺷـــﻨﺪ اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻲﺷـــﻮد. ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻋﺒـــﺎرت اﺳـــﺖ از ﻋﺒـــﻮر آرام و ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﻣـــﻮاد آﻟـــﻲ از درون دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔــﻮارش ﻛــﺮم و ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺣﺎﻟــﺖ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺑــﻪ ﻣــﺪﻓﻮع ﻛــﺮم؛ ﻓﻀــﻮﻻت ﻛــﺮمﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻐــﺬی ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫـــﺎن ﺑـــﻮده و دارای ﺣـــﺎﻟﺘﻲ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺑـــﺮای ﺗﻐﺬﻳـــﻪ ﮔﻴـــﺎه آزاد ﻣـــﻲﺷـــﻮد، ورﻣـــﻲﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻣـــﺎدهای اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑﺨـــﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻓـــﺮم ﻳﺎﻓﺘـــﻪ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، ﺗﺨﻠﺨـــﻞ، ﺗﻬﻮﻳـــﻪ، زﻫﻜﺸـــﻲ و ﻇﺮﻓﻴـــﺖ ﻧﮕﻬـــﺪاری  رﻃﻮﺑــﺖ در آن در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﻲ ﺑــﻮده و از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ.  

  ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻗﺒﻴﻞ:  

ﻛـــﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘـــﺮوژن، ﻓﺴـــﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳـــﻴﻢ، ﺳـــﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴـــﻴﻢ، آﻫـــﻦ، روی، ﻣﻨﮕـــﺰ و ﺳـــﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﻴﻜـــﺮو و ﻣـــﺎﻛﺮو  ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ. ﺧــﻮاص ﻳــﺎد ﺷــﺪه ﻓــﻮق ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ را ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺑــﻪ ﻛــﻮدی اﻳـﺪهال ﺑــﺮای رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﻲ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻛــﺮده و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ در ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻳــﻦ ﻛــﻮد از ﻫــﻴﭻ ﻣــﺎده ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﻲﺷــﻮد، ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺷــﺪه ﻛـ ً ـﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑـﻮد؛ اﻳــﻦ وﻳﮋﮔــﻲﻫــﺎی ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻔــﺮد ﺗﻮﺟــﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ را ﻧﻴــﺰ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟﻠــﺐ ﻛــﺮده و آﻳﻨــﺪه روﺑــﻪ رﺷــﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﻛﺸﺎورزی ُارﮔﺎﻧﻴﻚ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد. 

  ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ:  

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ً ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ
 روش ﻣﺼﺮف:  

ورﻣــﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ ﻳــﻚ ﻛــﻮد آﻟــﻲ مﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﺑﻴﻮﻣﻴﻚ، اﻧــﻮاعوﻳﺘــﺎﻣﻴﻦﻫــﺎ و ﻫﻮرﻣــﻮنﻫــﺎی ﻣﺤــﺮک رﺷــﺪ، آﻧــﺰﻳﻢﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴــﺎه ﺑــﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:    

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف :

3 -1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
100 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻬﺎل ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻧﻬﺎل ﻛﺎری
500 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی زﻳﻨﺘﻲ و ﭼﻤﻦ
400 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ (اﻧﻮاع ﮔﻞ)
80 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ
150 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﮔــﺮ از ورﻣــﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ ﺑــﺮای ﭘــﺮورش ﮔﻞﻫــﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨــﻲ و ﮔﻠﺪانﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﮕﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴــﺪ در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛــﻪ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻧﻴــﺰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد زﻧــﺪه دﻳﮕــﺮ ﺑــﺮای رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ دﻳﮕــﺮی ﻧﻈﻴــﺮ دﻣﺎ، ﻧـﻮر و دﻓﻌــﺎت آﺑﻴــﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧــﻮع ﮔﻴــﺎه ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ در ﺻــﻮرت ﻓــﺮاﻫﻢ ﻛــﺮدن اﻳــﻦ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴــﺪ از ﭘــﺮورش ﮔـﻞﻫــﺎی ﺧــﻮد ﻟــﺬت ﺑــﺮده و ﻣﺤــﻴﻂ زﻧــﺪﮔﻲ ﺧــﻮد را ﺳﺒﺰﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻓﻌﺎت ﻛﻮد دﻫﻲ را ﺑﻴﻦ 2 ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ. 

 

ﻣﺰاﻳﺎی ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ : 

ﺑﺪون ﺑﻮ
ﻛﻢ وزن
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آب ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ
اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎک
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن

برچسب‌ها: تغذیه گیاهان آپارتمانی

تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 21:0 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

گیاهان آکواریومی و آبزی : 

گیاهان آکواریوم درست مثل درختان عمل میکنند و محیط آکواریوم را زیباتر و سالم تر میکنند . دی اکسید کربن و گازهای زیان آور را از آب میگیرند و اکسیژن پس میدهند . محلی برای مخفی شدن بعضی گونه های ماهی ایجاد میکنن و محرکی هستن برای تولید مثل بیشتر ماهی ها . مواد معلق در آب را جذب میکنند و باعث شفاف شدن آب میشوند . بعضی از باکتریهای مضر و معلق در آب را هم جذب میکنند و باعث سلامتی محیط آب میشوند و بطور کلی نقش بسیار مهمی در ایجاد تعادل و پایداری اکوسیستم یک آکواریوم زیبا و سالم ایفا میکنند.


گیاهان، اولین چرخه تولید مواد غذایی هستند. آنان با جذب نور و گازکربنیک از محیط، عمل فتوسنتز انجام می دهند. نتیجه این فرایند، تولید  اکسیژن است. این عمل در طی شب و در مدت زمان تاریکی، بالعکس می شود . 

این قاعده در مورد گیاهان آبزی نیز صادق است. گیاهان آبزی با جذب نوراگرچه آن نور مصنوعی باشد – و گرفتن گاز کربنیک از محیط آب، تولید اکسیژن می نمایند. این فرایند نقش بسیار حیاتی در تامین اکسیژن آب جهت تنفس ماهیها و در کل، آبزیان دارد  . به علاوه، وجود پوشش گیاهی به عنوان سایه بان، پناهگاه، مخفیگاه و زایشگاه طبیعی در مخازن آکواریوم پر اهمیت است .

باید توجه داشته باشید که گیاهان آکواریومی به چند مورد اساسی نیازمندند کف پوش مناسب:برای نگهداری گیاهان داشتن کف پوش مناسب از اساسی ترین نیاز هاست.سنگ ها باید حدود 2-3 میلیمتر باشند .کلسیم آنها باید بسیار اندک باشد.نباید زبر و نوک تیز باشند.زیرا در این صورت گیاه شما قادر به ریشه دواندن نیست و براحتی صدمه دیده و موجب مرگ گیاه می شود.یکی از بهترین پوشش ها که امروزه در اکثر مغازه های آکواریوم یافت می شود سنگریزه های ساحل است زیرا که فاقد مواد مضر بوده و نیز بسیار صیقل خورده و مناسب است. گیاهان در این نوع شن به راحتی می توانند ریشه دار شوند همچنین این بستر موجب می شود تا با رشد ریشه ها در کف استقامت و ماندگاری آنها در کف آکواریوم افزوده شود.استفاده 100% از شن نیز توصیه نمی شود.زیرا شن ها می توانند به تکه ای سخت و محکم تبدیل شوند که مانع رشد ریشه ها می شود.همچنین از خاک به دلیل داشتن برخی مواد مضر بپرهیزید.همچنین برای کاشت گیاهان می توانید از گلدانهای سفالی یا پلاستیکی استفاده کنید.البته منظور گلدان صرف نیست بلکه می توانید از ظرف ماست ،لیوان یکبار مصرف و دیگر ظروف استفاده کنید. در اینصورت یکی از مسایل مهم در کاشتن گیاهان آکواریومی که در آمدن آنها پس از کاشت است برطرف خواهد شد.برای این منظور سطلی را از آب پر کنید و در داخل این سطل اقدام به کاشتن گیاهان نمایید.سپس ظروف را به آکواریوم منتقل کنید.ریشه ی گیاه را در هنگام کاشتن به خوبی پهن کنید و از آسیب وارد کردن به آن دوری کنید.در هنگام کاشت و یا در هر زمانی برگ های خراب، سوراخ و یا صدمه دیده را جدا کنید زیرا انرژی که صرف بازیابی این برگ خواهد شد می تواند برای تولید برگ های تازه و سرحال به کار رود . . مواد مغذی : برخی از مواد برای رشد گیاهان نیار است.یکی از این مواد آهن است که در سبزه و نیز رشد رنگدانه های سبز گیاهان به کار می رود.دیگر مواد مورد نیاز گیاهان عبارتند از:منگنز،روی،منیزیم، مس، پتاسیم، سولفور، فسفر، کلسیم، و نیتروژن.البته این به این معنی نیست که شما باید تک تک این مواد را تامین کرده و در اختیار گیاه قرار دهید. بلکه بیشتر این مواد در آب شیر موجود است و برخی نیز از طریق ماهی ها و و باقی مانده ی غذا ها تامین می شود.تنها چیزی که در این مورد نیاز دارید داشتن مقداری کود مایع(یا بصورت قرص)برای آکواریوم است که از وجود مواد مورد نیاز برای گیاهانتان اطمینان حاصل کنید.از دیگر مواد مورد نیاز ماهی ها نیترات است که با تبدیل اوره ی حاصل از ادرار ماهی در اختیار گیاهان قرار می گیرد.برچسب‌ها: گیاهان آکواریمی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1392 | 20:52 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

منتظر دیدار شما هستیم


نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران. بوستان گفت و گو . چادر C . غرفه 6


نیلوفر حاجیانتاريخ : چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 | 11:30 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

ظروف بونسای 

خاک بونسای 

نگهداری بونسای

آبیاری بونسای


همگي در ادامه مطلب

برچسب‌ها: بونساي

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 | 13:11 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
گل سراي ماهان: کرج ، جهانشهر ، خيابان هلال احمر ، نرسيده به داروخانه حلال احمر ، روبروي ، فني و حرفه اي  09121674305

گل فروشي آليس:رجايي شهر ( گوهردشت )، خيابان اصلي ( آزادي )، نبش هفتم شرقي ، گل فروشي آليس 09122634043

گل مزرعه طلايي : کرج ، فرديس ، سه راه حافظيه ، خيابان امام حسن ، پايين تر از مسجد ، گل مزرعه طلايي  09365580255

گلستان اطلس: کرج ، محمدشهر ، همايون ويلا ، نبش خيابان اطلس ، گلستان اطلس
09126962747 - 09125781989

گل خوشه: کرج ، فاز 4 مهرشهر ، چهارراه مسجد ، ابتداي بلوار گلها ، گل خوشه
09123797532

گل فروشي لوتوس: کرج - سه راه رجايي شهر (گوهردشت) - بازار بزرگ ملاصدرا - سالن 3- پلاک 113.......   09122704125


برچسب‌ها: آدرس

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 | 13:1 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
درختی کوچک است با برگ های نازک به رنگ قرمز مسی و سبز تیره با لبه های دندانه دار که می تواند به شش تا هفت متر ارتفاع برسد.

 
 این جنس را که قبلا" در جنس Dizygotheca قرار داده بودند دارای تقریباً ۱۷ گونه درختان همیشه سبز و یا درختچه میباشند که زیستگاه طبیعی آن استرالیا و جزایر اقیانوس آرام است . گونه ای که تیشتر در باغبانی مورد استفاده قرار میگیرد آرالیای زیبا و یا آرالیای دروغی به نام Schefflera elegantissima است.

 
 


برچسب‌ها: آرالیا

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391 | 13:36 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
بوته های بیشتری درست کنید

اگر گیاه یا بوته ای دارید که به آن علاقه دارید، می توانید بدون خرج و به راحتی، تعداد بیشتری از آن درست کنید و یا حتی به دوستان و عزیزان خود نیز از این گیاه، هدیه دهید. قلمه زدن روش ساده ای برای تکثیر برخی از گیاهان می باشد. از اوایل تیر ماه تا اواخر مرداد ماه، ساقه های جدیدی در گیاهان سبز می شود که می توان از آنها برای قلمه زدن استفاده نمود. آنها را با کمک قیچی، قلمه زده و در خاک نمدار و مرطوب بکارید.             

چگونه قلمه بزنید

  1. ساقه های سالم، بدون آفت و بدون گل را انتخاب کنید. چنین ساقه ای را از ساقۀ اصلی گیاه جدا کنید. آن را درون یک کیسه قرار داده و کمی آب داخل آن بریزید و تکان دهید تا گیاه در مدتی که از خاک دور است، آسیب ندیده و خشک نشود.
  2. طول قلمه باید بین 5 الی 10 سانتیمتر باشد. برای آماده سازی قلمه، می توانید تنها دو برگ در نوک آن گذاشته و باقی برگها را بچینید. زیرا زمانی که بخواهید آن را در خاک قرار دهید، برگهای پایین ساقه در خاک رفته و خراب می شوند. بیشتر گیاهان در مواد هورمونی مایع و یا پودری بهتر ریشه می دهند.
  3. یک گلدان مناسب را با خاک سبکی که آب را به راحتی رد می کند پر کنید. سطح آن را صاف کرده و چند قلمه را در جدارۀ کناری یک طرف گلدان قرار دهید. آن را طوری در خاک بگذارید که برگها از خاک دور باشند. این گلدانها را به خوبی آبیاری کنید و از خشک شدن آنها جلوگیری کنید. آنها را در جای پر نور قرار دهید.

برچسب‌ها: قلمه زدن

تاريخ : پنجشنبه هفدهم اسفند 1391 | 12:50 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

کاکتوس :نام کاکتوس از واژه یونانی Kaktos به معنی گیاه خاردار اقتباس شده است. گیاه کاکتوس بر روی ساقه اش دارای زائده هایی به نام آرئول AREOL است. آرئول پوشیده از پرز هایی کرک مانند می باشد و محل رویش خارها در کاکتوس است و همچنین محل ظهور گل در بسیاری از کاکتوس ها می باشد. آرئول صفت مشخصه کاکتوس است و مولفه ای جهت تمیز دادن گیاه کاکتوس از گیاه گوشتی میباشد. کاکتوس ها در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد می‌کرند اما امروزه در بسیاری از مناطق گرم و خشک جهان توسط مردم پراکنده شده اند البته گونه هایی از کاکتوس نیز وجود دارند مانند لوبی ویا Lobivia که زندگی در مرداب را ترجیح می دهند.گونه های دیگری از کاکتوس ، دارزی هستند مانند اپی فیلیوم Epiphyllum و دارای ریشه های هوایی هستند که به کمک این ریشه ها رطوبت مورد نیاز گیاه را از هوا جذب می نمایند و گونه هایی از کاکتوس زندگی اپیفیت دارند. کاکتوس طی طوفانهای ناگهانی آب ذخیره کرده و آب ذخیره شده را طی ماه‌های خشکسالی به مصرف می‌رساند بیشتر کاکتوسها ریشه‌های عمیقی داشته و ساقه بشکه مانندی دارند که به‌عنوان منبع ذخیره آب عمل می‌کند و عمل فتوسنتز و تعرق گیاه را انجام می دهد ساقه کاکتوس توسط تیغ‌هایی محافظت می‌شود کاکتوسها برگهای خیلی کوچکی داشته و یا اصلاً برگ ندارند و برگ در این گیاه جایگاه خود را به خار داده است و از ویژگیهای خار ، ممانعت از تعرق بیش از حد کاکتوس می باشد و نیز رطوبت هوا را جذب می نماید و بوسیله آوند های گیاه به ریشه کاکتوس می رساند.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلببرچسب‌ها: کاکتوس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 | 18:9 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

گیاهان گوشتخوار معمولا در تورب زارهائی میرویند که از نظر ازت بسیار فقیر می باشند و این گوشتخواری کمبود ازت مورد نیاز آنها را جبران می کند و باید در گوشتخواری این گیاهان وسیله بقای آنها را در زمین های فقیر جستجو نمود. بعضی ازخصوصیات این گیاهان بسیار شگفت انگیز است. به عنوان مثال در حالی که تماس قسمتی از یک موی سر که فقط چند هزارم میلی گرم وزن دارد ، برگها را به حرکت می آورد و ریزش قطرات درشت باران بر روی آنها بی اثر است.
ونوس حشره خوار احتیاج به هوای گرم و مرطوب و آفتابی دارد و برگهای قهوه ای رنگی که اعمال حیاتی خود را انجام داده اند باید چیده شوند . رنگ قرمز داخل برگها با نشو و نمای گیاه آشکار می شود. هرگاه گیاه در سایه نگاهداری شود رنگ مزبور سبز باقی خواهد ماند. گلهای کوچکی که در ماه خرداد در روی ساقه های طویلی آشکار میشوند باید چیده شوند تا باعث ضعف گیاه نگردند. در صورتی که گیاه در محیطی دور از حشرات نگاهداری می شود باید هر دو هفته یک بار به آن یک تکه بسیار کوچک و نازک گوشت خام چرخ شده یا کوبیده بدهند. تغذیه بیش از حد و یا دست زدن به پُرزهای حساس باعث از بین رفتن و مرگ گیاه می شود و باید در مقابل این وسوسه مقاومت کرد . اين گیاه یکی ازگیاهان مناسب پرورش در تراریوم  میباشد.


برچسب‌ها: تراریوم

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 | 17:51 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

و اما بالاخره نوبت به قسمت فوق العاده مورد علاقه خودم رسید:

تراریوم

برای تهیه تراریوم،گیاهانی باید انتخاب شوند که علاوه بر دارا بودن شاخ و برگ زیبا، رشد کندی داشته باشند. همچنین توانایی تحمل رطوبت زیاد هوا و خاک، و نور کم را هم داشته باشند. ما در تراریوم گیاهانی را می توانیم پرورش دهیم که به درجه رطوبت بالایی،نیاز دارند. که در غیر اینصورت در هوای خشک خانه این گیاهان از بین می روند.

 


برچسب‌ها: تراریوم

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 | 17:45 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

گیاهان علاوه بر ایجاد طراوت و تازگی، دکوری زنده برای منزل محسوب می‌شوند. براي اينكه دكوري زيبا از گياهان خانگي داشته باشيد بايد به سلامت آنها نیز توجه لازم را مبذول داريد. چرا که اگر خوب رسیدگی نشوند نه تنها موجب زیبایی نخواهند شد، بلکه آسایش و آرامش را از خانه بیرون و انرژی‌های منفی را در خانه جمع خواهند كرد. با رعایت چند نکته می‌توانید گیاهان خانگی خود را سالم و با نشاط نگه دارید.

به ادامه مطلب توجه فرمایید:


برچسب‌ها: گیاهان آپارتمانی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دهم مهر 1391 | 12:44 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

گیاهان گلدانی، تزئین زنده و زیبای خانه هستند و هر کسی با دانستن نیازهای ابتدایی این گیاهان که شامل نور، آب و غذا است، میتواند از آنها نگهداری کند و از این کار بسیار لذت ببرد.

اگر به دنبال اطلاعات کامل و جامعی برای نگهداری از گیاه خود هستید به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 


برچسب‌ها: گیاهان آپارتمانی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دهم مهر 1391 | 12:32 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: کاج مطبق

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:40 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: دیفن باخیا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:39 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: آگلونما

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:38 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سینگونیوم

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:37 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: یوکا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:36 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: گل کاغذی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:35 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فیکوس بنجامین

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:35 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: پوتوس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:34 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: یاس رازقی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:33 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 


نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: پاندانوس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:32 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: کروتون

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:31 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: بامبو

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:30 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: لیندا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:30 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |

 

نحوه نگهداری و تکثیر در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فیکوس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:29 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
 

نحوه تکثیر و نگهداری در ادامه مطلب


برچسب‌ها: برگ انجیری

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم شهریور 1391 | 10:28 | نویسنده : مهندس نیلوفر حاجیان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.